Garantija un atgriešana

DISTANCES PIRKUMA LĪGUMS

 

Interneta tīmekļa vietnes https://bumbieri.lv, turpmāk tekstā – vietne, informatīvo saturu un piedāvājumu nodrošina: SIA “Ar B Agro”, reģistrācijas numurs: 50003537571, juridiskā adrese: Tukuma nov., Sēmes pag., Kaive, "Rožulejas", LV-3139, turpmāk tekstā – Pārdevējs.

 

Vietnes piedāvājums ir spēkā attiecībā pret katru personu, kura vēlas iegādāties vai iegādājas preci, atbilstoši vietnes lietošanas noteikumiem un šī līguma noteikumiem, turpmāk tekstā - pircējs.

 

1.      LĪGUMA PREIKŠMETS

1.1.       Pārdevējs pārdod un pircējs pērk preci no pārdevēja, kas izvietota vietnē, saskaņā ar attiecīgās preces piedāvājumu, turpmāk tekstā –pirkums.

1.2.       Par preces piedāvājumu uzskatāms katrs vietnē vizuāli attēlots preces piedāvājums uz ko tieši un nepārprotami tas norādīts – pieejamība, apraksts un cena.

 

2.      NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1.       Preces cena tiek norādīta vietnē, pircējam iegādājoties, attiecīgo preci ir vizuāli pieejama tās cena un apraksts. Pēc preces apmaksas, pārdevējs pieņem pasūtījumu apstrādei un nosūta vai rezervē preci pircējam, atbilstši tā izvēlētajam piegādes veidam.

2.2.       Preces cenā nav ietverti piegādes izdevumi. Piegādes izdevumi tiek aprēķināti un uzrādīti pircējam, izvēloties attiecīgo piegādes veidu un piegādes vietu.

2.3.       Preces cena tiek norādīta pirms pasūtījuma apstiprināšanas un tai netiek piemēroti jebkādi citi papildus maksājumi, kas saistīti ar pasūtījuma izpildi.

2.4.       Vietnē cenas ir norādītas euro valūtā, attiecīgi tiek norādīts arī ar pievienotās vērtības nodokli, ja tāds tiek piemērots.

2.5.       Prece uzskatāma par apmaksātu brīdī, kad pircējs ir veicis pilnīgu apmaksu par preci un Pārdevējs ir saņēmis veikto samaksu.

2.6.       Pircējs veic apmaksu par preci, izvēloties vienu no pārdevēja piedāvātiem apmaksas veidiem, ievērojot, ka atsevišķi apmaksas veidi var nebūt pieejami pircējiem ārpus Latvijas vai Eiropas Savienības.

2.7.       Pircējs par precēm var norēķināties: a) skaidrā naudā, saņemot preces pārdevēja atrašanās vietā; b) ar bankas pārskaitījumu; c) veicot maksājumu online, izmantojot bankas pakalpojumus (maksājums tiek apstrādās, atbilstoši pakalpojuma sniedzēja noteikumiem).

 

3.     ATTEIKUMA TIESĪBAS

3.1.       Ar šo Sabiedrība Jūs informē, ka apmeklētājs (pircējs), kurš ir iegādājies vietnē pieejamo preci – nevar izmantot atteikuma tiesības saskaņā ar 20.05.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” (skatīt 22.punkta 22.4.apakšpunkts – prece ātri bojājas).

3.2.       Apmeklētājs ir tiesīgs atteikties no preces līdz brīdim, kamēr Sabiedrība nav uzsākusi Jūsu pasūtījuma izpildi.

 

4.     AIZLIEGUMS PRECES (ROŽU STĀDU) PAVAIROŠANAI

4.1.       Sabiedrība 2024.gada 11.martā noslēdza Licences Aģenta līgumu ar W.KORDES’ SÖHNE Rosenschulen GmbH & Co KG, Vācija, par “dārza rožu” un “Kordana® podu rožu” šķirņu pavairošanu un izplatīšanu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Licences Aģenta līgumu Sabiedrība ir reģistrējusi Valsts augu aizsardzības dienestā.

4.2.       Augu šķirņu aizsardzības likuma 23.panta pirmā daļa nosaka, ka neviena cita persona bez selekcionāra tiesību īpašnieka atļaujas (licences līguma) nedrīkst pārvērst šķirni par ienākumu avotu.

4.3.       Ja picējs nav noslēdzis licences līgumu ar selekcionāru (W.KORDES’ SÖHNE Rosenschulen GmbH & Co KG, Vācija), tad pircējam ir aizliegts preci pavairot, pārdot tālāk vai citādā veidā realizēt, eksportēt un uzglabāt iepriekšminēto darbību veikšanai.

 

5.      PUŠU ATBILDĪBA

5.1.       Izvēloties preces piegādes veidu ar pakomātu, Pircējam ir pienākums izņemt preci no pakomāta ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža, ka prece atrodas pakomātā.

5.2.       Par šajā līgumā minēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei nodarītos zaudējumus.

5.3.       Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem Puses nav savstarpēji atbildīgas.

 

6.      PAPILDUS NOTEIKUMI

6.1.       Līgums starp pircēju un pārdevēju uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad pircējs vietnē ir izveidojis grozu, norādījis pircēja datus un izvēlējies piegādes veidu, izvēlējies maksāšanas veidu, iepazinies ar šiem noteikumiem, nospiedis taustiņu “Apstiprināt pasūtījumu” un izvēlējies apmaksas veidu un veicis preces apmaksu. Neapmaksājot pasūtījumu, līgums tiek uzskatīts par nenoslēgtu, izņemot, ja pircējs ir izvēlējies preci saņemt pārdevēja atrašanās vietā un apmaksāt preci klātienē.

6.2.       Pircēja izvēlētās preces tiek rezervētas un pārdevējs uzsāk pildīt pircēja pasūtījumu ar brīdi, kad ir saņemts maksājums. Ja pircējs ir izvēlējies preci saņemt un apmaksu veikt pārdevēja atrašanās vietā, tad pārdevējs veic preces rezervāciju līdz 3 (trīs) darba dienām. Ja pircējs preci nav izņēmis noteiktajā laikā, tad pēc 3 (trīs) darba dienām pircēja pasūtījums tiek anulēts.

6.3.       Pircējam ir tiesības pirms preces iegādes izteikt savus iebildumus vai papildinājumus par līguma un portāla lietošanas noteikumiem, kā arī izmantot vietnē pieejamo informāciju un piedāvājumus atbilstoši noteikumiem, par ko puses ir atsevišķi savstarpēji vienojušās.

6.4.       Šī līguma neatņemama sastāvdaļa ir interneta tīmekļa vietnes https://bumbieri.lv lietošanas noteikumi, ar kuriem pircējs iepzīstās un iepazīšanos apstirpina pie pasūtījuma veikšanas.

6.5.       Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt (paaugstināt, samazināt) preces cenu vai sākt iekasēt maksu par jebkuru bezmaksas preci, ja tāda ir pieejama, ar noteikumu, ka šādas izmaiņas neattieksies uz maksu vai atlīdzību, kas samaksāta pirms izmaiņu veikšanas.

6.6.       Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji atcelt vai samazināt apjomu jebkuram pasūtījumam, ja pārdevējam rodas pamats uzskatīt, ka, izpildot attiecīgo pasūtījumu, tiks pārkāpti līguma noteikumi un/vai vietnes lietošanas noteikumi. Saņemtie maksājumi par attiecīgo pasūtījumu tiek atgriezti pircējam.

6.7.       Ja pārdevējs pēc pircēja pasūtījuma saņemšanas konstatē, ka faktiskā preces cena vai preces specifikācija atšķiras no pasūtījuma vai arī prece nav pieejama, pārdevējs patur tiesības vienpusēji atcelt pasūtījumu un atmaksāt pircējam samaksāto naudu. Šajā gadījumā pārdevējs nenes nekādu atbildību par zaudējumu atlīdzību. Par pasūtījuma atcelšanu pārdevējs informē pircēju.

6.8.       Puse, kura nepārvaramas varas apstākļu ietekmē nav spējīga izpildīt saistības par to nekavējoties rakstiski un telefoniski informē otru Pusi, norādot visus apstākļus.

6.9.       Pienākumi un tiesības, kas nav ietvertas šajā līgumā, tiek regulētas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

6.10.    Līguma noteikumus vai atsevišķus punktus var grozīt tikai Pusēm rakstiski vienojoties.

6.11.    Parakstot šo līgumu abas Puses apliecina, ka ir tiesīgas un pilnvarotas parakstīt šāda satura līgumu. Ja kāda no šī līguma Pusēm nav bijusi tiesīga vai pilnvarota parakstīt šo līgumu, tad viņa uzņemas pati kā fiziska persona visas no šī parakstītā līguma izrietošās saistības.

6.12.    Ja kāds no līguma punktiem zaudē spēku vai ir pretrunā ar jaunizdotajiem normatīvajiem aktiem, tad tas neietekmē pārējo punktu spēkā esamību, bet nepieciešamības gadījumā tie ir maināmi, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, lai tiktu izpildītas līgumā noteiktās saistības.

6.13.    Visi šā līguma pielikumi, vienošanās, papildinājumi un grozījumi, kas ir parakstīti Pusēm vienojoties, ir šā līguma neatņemama sastāvdaļa.

6.14.    Šajā līgumā vienskaitlī lietotiem terminiem ir tāda pati nozīme kā daudzskaitlī, un, ja saturs to pieprasa, termins vienskaitlī jāsaprot, kā lietojams daudzskaitlī, un atbilstoši termins daudzskaitlī jāsaprot, kā lietojams vienskaitlī. Virsraksti šajā līgumā ir lietoti tikai ērtības labad un nav izmantojami līguma būtisku noteikumu tulkojumā.

6.15.    Puse, kura līguma ietvaros nodod otrai Pusei fizisko personu datus, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem. Puses apņemas līguma ietvaros saņemtos fizisko personu datus apstrādāt tikai ar mērķi nodrošināt līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās tiesības un pienākumus šādu datu apstrādei, izmantošanai un aizsardzībai. Puses savstarpēji var pieprasīt, lai nodotie dati tiktu papildināti vai izlaboti, vai tiktu pārtraukta nodoto datu apstrāde, vai, lai dati tiktu iznīcināti, ja nodotie dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai to apstrāde vairs nav nepieciešama līguma mērķiem, šādu pieprasījumu nosūtot rakstveidā uz līguma rekvizītu sadaļā norādīto e-pasta adresi vai pa pastu.

6.16.    Pārdevējs ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs iesniegsiet, vai esat iesniedzis vietnē, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

6.17.    Pārdevējs veic visus saprātīgos pasākumus personas datu aizsardzībai, lai aizsargātu tos pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu. Izmantojot vietnē pieejamo informāciju un veicot preces iegādi, pircējs piekrīt savu personas datu apstrādei, cik tālu tas nepieciešams pircēja pasūtījuma pilnīgai izpildei.

6.18.    Visi strīdi, kas līguma izpildes gaitā izcēlušies starp Pusēm izskatāmi pārrunu ceļā, ja izlīgums netiek panākts, tad Latvijas Republikas tiesu instancēs.

PERSONISKĀS INFORMĀCIJAS APKOPOŠANA UN TREŠU PUŠU IEVĀKTĀ INFORMĀCIJA
Šajā e-komercijas vietnē tiek izmantotas tehniskās, analītiskās un mārketinga sīkdatnes. Tās ir nepieciešamas, lai nodrošinātu e-komercijas procesu pareizu darbību un apkopotu datus par to, kā vietne tiek izmantota.
Izmantojot šo vietni, Jūs piekrītat savas personiskās informācijas apstrādei, kā aprakstīts mūsu Privātuma politikā. Aicinām iepazīties ar vietnes GDPR / Privātuma Politiku.